Izbirni predmeti


Spoštovani učenci, učenke in starši,

 

poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda v šolskem letu 2020/2021.

 

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:
- 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši;
- 1. razreda in učenec od 4. do 9. razreda lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere.

 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši to označijo na prijavnici in posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

 

Izbirni predmeti so obvezni del pouka. Če učenec neupravičeno ne obiskuje izbranega izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro. Predmeti so umeščeni v predmetnik posameznega razreda. Izbirni predmeti so ocenjevani in imajo vsak svoj strokovno potrjen učni načrt. Ocenjujejo se s številčnimi ocenami od 1 do 5. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

 

Prijavnice učenci (starši) prejmejo preko eAsistenta 8. aprila 2020. Izpolnjeno in podpisano prijavnico učenci (starši) pošljejo pomočnici ravnatelja Klementini Lindič do 22. aprila 2020.

 

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu z veljavno zakonodajo. V septembru lahko učenci skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

 

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

Upamo, da vam bodo predstavitve, ki smo jih pripravili, v pomoč pri izbiri izbirnih predmetov.

 

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

 

 

PREDSTAVITVE POSAMEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

za šolsko leto 2020/2021

[prenos] 0.1 MB 1. razred - neobvezni izbirni predmet
[prenos] 0.3 MB 4., 5. in 6. razred - neobvezni izbirni predmeti
[prenos] 0.1 MB 7., 8. in 9. razred - neobvezni izbirni predmet
[prenos] 1.3 MB 7. razred - obvezni izbirni predmeti
[prenos] 1.2 MB 8. razred - obvezni izbirni predmeti
[prenos] 0.9 MB 9. razred - obvezni izbirni predmeti