Pravilnik šolske knjižnice OŠ Gorišnica


1. člen
Šolska knjižnica zbira, strokovno obdeluje, hrani in izposoja knjižnično gradivo, ki je namenjeno učencem in učiteljem. Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo sodeluje v vzgojno-izobraževalnem procesu šole. Prostor šolske knjižnice zajema knjižnico in čitalnico. V knjižnici je postavljeno gradivo, čitalnica pa je namenjena uporabnikom za samostojno delo.

 

2. člen (članstvo)
Ob vpisu na Osnovno šolo Gorišnica postanejo vsi učenci člani šolske knjižnice. Vsak učenec dobi svojo izkaznico. Članarine ni. Člani šolske knjižnice so prav tako vsi zaposleni na šoli in določene skupine vrtca.

Učenci izkaznico prvič dobijo brezplačno. V primeru da izkaznico izgubijo, je cena nove 1 €.

 

3. člen (delovni čas)
a) Šolska knjižnica je odprta za uporabnike po urniku, ki je na oglasni deski pred knjižnico in na spletni strani šole. Vse morebitne spremembe delovnega časa so objavljene na oglasnih deskah na šoli.

 

b) Šolska knjižnica začne z izposojo za učence tretji teden septembra in zaključi prvi teden junija.


4. člen (storitve)
Šolska knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve za uporabnike:
• vpogled v knjižnično gradivo v prostem pristopu in njihovo uporabo;
• uporaba lokalnega in vzajemnega knjižničnega kataloga;
• dostop do svetovnega spleta;
• posredovanje informacij o gradivu;
• izposoja knjižničnega gradiva na dom;
• usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice in informacijsko opismenjevanje;
• pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva, informacij in pri uporabi knjižnice;
• seznanjanje z novostmi.

 

5. člen (knjižnično gradivo)
Knjižnično gradivo je postavljeno v prostem pristopu, razporejeno po načelu UDK, leposlovje pa po starostnih stopnjah (C, P, M). Učiteljska knjižnica ima znotraj šolske knjižnice svojo lokacijo, gradivo je razporejeno po UDK. Učitelji imajo določeno gradivo trajno shranjeno tudi po svojih kabinetih.

 

6. člen (izposoja)
Izposoja je možna le z izkaznico. Gradivo si uporabnik izposoja samo s svojo izkaznico, izjema so starši, ki si gradivo lahko izposodijo na otrokovo izkaznico.
Uporabniki izposojenega gradiva ne smejo izposojati naprej. Dolžni so tudi opozoriti na morebitne poškodbe izposojenega gradiva.
Učenci si lahko izposodijo knjižno gradivo, učitelji pa vse gradivo. Učenci imajo možnost prebiranja revij in časopisov v čitalnici, zato jih ne izposojamo na dom. Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi ...) je možno uporabljati v čitalnici, izposojamo ga samo v učilnice za potrebe pouka.
Učeneci prvega razreda in otroci vrtca si lahko izposodijo največ eno knjigo hkrati.

 

a) rok izposoje
Učenci si lahko gradivo izposodijo za 21 dni. Gradivo je možno podaljšati. Učitelji si lahko izposodijo gradivo za daljši čas (za potrebe pouka), periodiko pa za 1 teden.

 

b) prekoračitev roka izposoje
Če ima učenec gradivo izposojeno en mesec ali več, ga mora najprej vrniti, šele potem si lahko izposodi drugo gradivo. Na prekoračitev roka izposoje so učenci opozorjeni preko svojih razrednikov 2-krat v šolskem letu (konec decembra in konec maja). Če kljub opozorilu razrednika učenec ne vrne gradiva, prejmejo starši pisno opozorilo na dom.

 

7. člen (zamudnina)
Učenec, ki pravočasno ne vrne izposojenega gradiva, plača zamudnino. Zamudnina za kos gradiva za en dan znaša 0,05 €. Znesek zamudnine je vezan na število dni zamude. Naraščanje neporavnane zamudnine je omejeno na 100 dni na kos gradiva.

Vsi zneski uporabnikovega dolga se poravnajo po položnici, in sicer 2-krat v šolskem letu, to je v mesecu februarju in juniju oz. juliju.

Denar pridobljen iz zamudnine se zbira v šolskem skladu. Pridobljena sredstva bodo porabljena za nakup novih knjig.

 

8. člen (poškodovano ali izgubljeno gradivo)
Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom, vendar obvezno po dogovoru s knjižničarko.

 

9. člen (Pravila uporabe računalnika)

V šolski knjižnici sta učencem za šolsko delo na voljo dva računalnika. Namenjena sta vsem učencem šole, še posebno pa tistim, ki računalnika doma nimajo.
• Učenci lahko uporabljajo računalnika izključno za šolsko delo vsak dan pred ali po pouku ter med prostimi urami.
• Prepovedano je presnemavanje in nalaganje programov, igric z interneta ali CD-romov v računalnik.
• Uporaba računalnika med odmori ni možna.
• Vsak računalnik lahko naenkrat uporabljata največ dva uporabnika.
• V primeru napak v delovanju računalnika je učenec dolžan obvestiti knjižničarko oz. šolskega računalničarja.
• Vsak uporabnik odgovarja za namerno povzročeno škodo oziroma okvaro.
V primeru kršitve pravil uporabe računalnika se kršitelju začasno odvzame pravica dela na računalniku.
Kršitelj ponovno pridobi pravico do uporabe računalnika, ko presodimo, da je prejeti vzgojni ukrep nanj pozitivno vplival.

 

10. člen
Uporabniki šolske knjižnice z izposojenim gradivom ravnajo odgovorno in skrbno (ga ne uničujejo in izgubljajo) ter s svojim vedenjem ne motijo drugih uporabnikov. Vstop v knjižnico in čitalnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena. Čitalnica je namenjena tihemu, samostojnemu delu. Uporabniki šolske knjižnice upoštevajo pravila obnašanja, ki so zapisana na oglasni deski.

 

Pripravila:                                                                                                                                                         Ravnatelj:
Mihaela Poplatnik                                                                                                                                           Milan Šilak