Svet staršev


Skladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji starši oblikujejo Svet staršev. Vsak Svet staršev sestavlja toliko članov, kolikor je oddelkov šole na posameznem programu. Člane sveta volijo starši na roditeljskih sestankih. Šolski svet staršev izvoli tudi predstavnike v Svet šole.

 

Šolski Svet staršev ima naslednje naloge:

o predlaga nadstandardne programe,

 

o daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,

 

o razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

 

o obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

o voli predstavnika v Svet šole,

 

o opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.


 

 

Predstavniki posameznih razredov:

 

1. a Darko Valenko

 

1. b Marko Vidovič
namestnik: Leon Ciglarič 

 

2. a Melita Žiher 

 

2. b Saša Kovačec 
namestnik: Miha Horvat 

 

3. a Jurij Cvitanič 
namestnica: Andreja Kolarič 

 

3. b Teja Vernik Trofenik 
namestnica: Teja Večerjevič Rižnar

 

4. a Janja Vidovič
namestnik: Sandi Poharič 

 

4. b Miro Tomažič 
namestnica: Valerija Vnuk Tušak 

 

5. a Zoran Vesenjak 

 

5. b Aleš Gregorec

 

6. a Brigita Kumer 

 

6. b Andrej Založnik
namestnica: Simona Čuš Zamuda 

 

7. a Daniela Munda

 

7. b Silvo Sok 

 

8. a Bojan Vozlič 
namestnica: Brigita Marinič Kuhar 

 

8. b Robert Zamuda 
namestnik: Irena Trunk

 

9. a Helena Trunk 

 

9. b Sašo Majerič 

 

 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV (vrtec in šola); izvoljen 27. 9. 2018

Silvo Sok