Svet staršev


Skladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji starši oblikujejo Svet staršev. Vsak Svet staršev sestavlja toliko članov, kolikor je oddelkov šole na posameznem programu. Člane sveta volijo starši na roditeljskih sestankih. Šolski svet staršev izvoli tudi predstavnike v Svet šole.

 

Šolski Svet staršev ima naslednje naloge:

o predlaga nadstandardne programe,

 

o daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,

 

o razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

 

o obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

o voli predstavnika v Svet šole,

 

o opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.


 

 

Predstavniki posameznih razredov:

 

1. a

Petra Urnaut Holcer

namestnica: Andreja Zagoršek

 

1. b

Gregor Tkalec

namestnica: Andreja Zorko

 

2. a

Bojana Šuman Korez 
namestnik: Marko Žiher 

 

2. b

Mihaela Prelog 
namestnica: Anja Bezjak 

 

3. a

Karmen Vršič

 

3. b

Marko Vidovič 

4. a

Melita Žiher 

4. b

Saša Kovačec 

 

5. a

Andreja Kolarič 

 

5. b

Suzana Fajfarič

 

6. a

Petra Purgaj

 

6. b

Klementina Žuran 

 

7. a

Anita Ličina Vrabič

 

7. b

Aleš Gregorec 

 

8. a

Tanja Hebar

namestnica: Petra Bezjak

 

8. b

Andrej Založnik 
namestnica: Simona Čuš Zamuda

 

9. a

Daniela Munda 

 

9. b

Helena Šalamon 

 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV (vrtec in šola); izvoljen

PODPREDSEDNICA SVETA STARŠEV (vrtec in šola); , izvoljena