Svet staršev


Skladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji starši oblikujejo Svet staršev. Vsak Svet staršev sestavlja toliko članov, kolikor je oddelkov šole na posameznem programu. Člane sveta volijo starši na roditeljskih sestankih. Šolski svet staršev izvoli tudi predstavnike v Svet šole.

 

Šolski Svet staršev ima naslednje naloge:

o predlaga nadstandardne programe,

 

o daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,

 

o razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

 

o obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

o voli predstavnika v Svet šole,

 

o opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.


 

 

Predstavniki posameznih razredov:

 

1. a

Bojana Šuman Korez 
namestnik: Marko Žiher 

 

1. b

Mihaela Prelog 
namestnica: Anja Bezjak 

 

2. a

Saša Petek 

 

2. b

Marko Vidovič 
namestnik: Leon Ciglarič 

 

3. a

Melita Žiher 
namestnik: Marko Trofenik

 

3. b

Saša Kovačec 
namestnik: Miha Horvat 

 

4. a

Andreja Kolarič 

 

4. b

Teja Vernik Trofenik 

 

5. a

Petra Purgaj

 

5. b

Miro Tomažič 

 

6. a

Anita Ličina Vrabič

 

6. b

Aleš Gregorec 

 

7. a

Dušan Lorenčič 
namestnik: Davorin Kelenc 

 

7. b

Andrej Založnik 
namestnica: Simona Čuš Zamuda

 

8. a

Daniela Munda 

 

8. b

Helena Šalamon 

 

9. a

Bojan Vozlič

namestnica: Brigita Marinič Kuhar

 

9. b

Robert Zamuda

namestnik: Irena Trunk 

 

 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV (vrtec in šola); Andrej Založnik, izvoljen 26. 9. 2019

PODPREDSEDNICA SVETA STARŠEV (vrtec in šola); Jasna Cvitanič, izvoljena 26. 9. 2019