Šolska skupnost učencev


Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost, katere izvršilni organ je šolski parlament.

 

VSEBINE in PROGRAM:

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge oz. sledi ciljem (LETNI PROGRAM DELA):

- izvolijo vodstvo ŠS,

- preko predstavnikov sodeluje pri uresničevanju koncepta vzgojnega načrta šole,

- skrbi za dosledno izvajanje pravil hišnega reda,

- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prireditvami itd.,

- spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,

- sodeluje pri pripravi prireditev,

- oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,

- oblikuje pravila za boljšo medsebojno komunikacijo med učenci ter med učenci in odraslimi,

- sodeluje v aktivnostih v zvezi z ugotavljanjem kakovosti pri vzgojno-izobraževalnem delu,

- opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci,

- preko predstavnikov sodeluje na šolskem parlamentu.

 


 

ŠOLSKI PARLAMENT

 

Šolski parlament je izvršilni organ Skupnosti učencev šole.

Člani šolskega parlamenta so predstavniki – večinoma predsedniki in namestniki predsednikov – razrednih skupnosti.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

 

Sestanki šolske skupnosti bodo potekali po sprotnem dogovoru in sicer najmanj trikrat letno.

 

Gorišnica, september, 2020                                                                  Mentorica: Maja Bencek