Otroci s posebnimi potrebami


Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami opravlja naloge usmerjanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

V OŠ so lahko vključeni tisti otroci s posebnimi potrebami, ki ob prilagoditvi in največji možni strokovni pomoči zmorejo vsaj minimalni program osnovne šole. Cilj integracije je ugotoviti, kakšno pomoč in prilagoditve potrebujejo otroci.

 

KDO SO OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI?
11. člen Zakona o osnovni šoli pravi:
-otroci z motnjami v duševnem razvoju,
-slepi in slabovidni otroci,
-gluhi in naglušni otroci,
-otroci z govorno jezikovnimi motnjami,
-gibalno ovirani otroci,
-dolgotrajno bolni otroci,
-otroci z motnjami vedenja in osebnosti,
-otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
-in posebej nadarjeni otroci.

 

POSTOPEK USMERJANJA:
- običajno se začne na željo staršev, izjemoma tudi šole;
- vloži se na Zavodu za šolstvo Maribor;
- komisija za usmerjanje izda strokovno mnenje, na podlagi katerega se izda odločba, s katero se učenca umesti v ustrezen program;
- v roku 30 dni od izdane odločbe strokovna skupina na šoli izdela individualizirani program (IP) in se pričnejo izvajati ure dodatne strokovne pomoči;
- nosilec strokovne skupine je vedno razrednik, vendar je delo za vsakega otroka vedno timsko (vključimo vse, ki učenca poučujejo ali delajo z otrokom);
- ravnatelj imenuje strokovno skupino za eno šolsko leto;
- v roku 30 dni od izdane odločbe strokovna skupina na šoli izdela individualizirani program (IP) in se pričnejo izvajati ure dodatne strokovne pomoči;
- v strokovni skupini je poleg vodje še ravnatelj, izvajalci pomoči, šolska svetovalna služba in starši;

- strokovno skupino skliče svetovalna delavka na začetku šolskega leta, ko se predstavi IP za novo šolsko leto; med letom za evalvacije; na koncu šolskega leta za pregled dosežkov, ustreznost IPja in pripravo novega IPja; starši in člani strokovne skupine so vabljeni pisno; vodja strokovne skupine zapiše uradni zapisnik o sestanku, ki se vloži v otrokovo osebno mapo;
- IP je spreminjajoči se program, torej se med šolskim letom spreminja glede na želje, potrebe, ipd. otroka (to lahko predlagajo tako učitelji kot starši);
- del IP-ja (osebni podatki, podatki iz odločbe in strokovnega mnenja) izpolni svetovalna služba, drugi del izpolnijo učitelji;
- prilagoditve v razredu zapiše razrednik ob pomoči Navodil... (glede na to, katere primanjkljaje otrok ima-podatek najde v odločbi) in ŠSS;
- učitelji, izvajalci učne pomoči, in defektologi/pedagogi, izvajalci dodatne strokovne pomoči, zapišejo vsak svoj letni delovni načrt za usmerjenega otroka in ga kot prilogo priložijo IPju;
- evalvacije ob vsakem sestanku zapišejo vsi, ki z otrokom delajo individualno, lahko pa tudi učitelji, ki učenca poučujejo v razredu.

 

ČLANI STROKOVNEGA TIMA:
-ravnatelj,
-razrednik,
-starši,
-učenec,
-specialni pedagog
-defektolog, logoped, socialni pedagog, surdo-pedagog..,
-svetovalni delavec,
-razredni/predmetni učitelji.