Svetovalna služba


Šolska svetovalna delavka svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje. Pedagoginja je Edita Kovač. Dosegljiva je vsak dan v dopoldanskem času do 11. ure in v času govorilnih ur. V letošnjem šolskem letu bo svetovalno delo opravljala tudi Tihana Bezdrob, prof. slovenščine in pedagogike.

 


 

 

PODROČJA DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

 

1. KARIERNA ORIENTACIJA (Tihana Bezdrob):
- ure poklicnega svetovanja;
- skupinsko in individualno delo z učenci 8. in 9. razreda;
- izvajanje razširjenega programa karierne orientacije v 9-letni OŠ (organizacija poklicne tržnice);
- sodelovanje z zunanjimi institucijami;
- individualno svetovanje, pogovori s starši in učenci pred vpisom v srednjo šolo;
- izvedba vpisa v srednje šole, svetovanje v obdobju preusmerjanja in omejitev vpisa;
- izvedba roditeljskega sestanka za starše 8. in 9. razredov.

 

2. VPIS OTROK V PRVI RAZRED (Tihana Bezdrob):
- vpis šolskih novincev v skladu z Zakonom o OŠ ter navodili in priporočili;
- svetovanje staršem bodočih prvošolcev na roditeljskih sestankih;
- sodelovanje v Komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo;
- organizacija oddelka 1. razreda, OPB in sodelovanje pri njeni izvedbi, pomoč učiteljicam pri začetnih stikih z učenci 1. razreda in njihovimi starši;
- sodelovanje na roditeljskem sestanku za vse starše prvošolcev pred začetkom šolskega leta;
- pomoč učencem in staršem pri vključevanju v šolsko življenje.

 

3. SVETOVALNO DELO Z UČENCI, UČITELJI IN STARŠI (Tihana Bezdrob, Edita Kovač):
- skrb za šolsko kulturo, vzgojo, klimo;
- učne navade (sodelovanje na razrednih urah);
- vodenje skupinskih razgovorov z učenci o izboljšanju učnega uspeha, o oblikovanju razrednega kolektiva in izboljšanju razredne klime;
- izvajanje šolske mediacije;
- priprava in vpeljevanje preventivnih programov – sodelovanje na razrednih urah (teme: nasilje, medosebni odnosi, samopodoba, samospoštovanje, odraščanje, odvisnosti …)
- individualno svetovanje staršem otrok, ki imajo učne, vedenjske ali druge težave;
- organizacija roditeljskih sestankov s strokovno tematiko in izvedba posameznih tem;
- oblikovanje raznih navodil, obvestil, vabil, anket, vprašalnikov v zvezi s sodelovanjem staršev in šole.

 

4. DELO Z NADARJENIMI UČENCI IN DRUGO DELO (Tihana Bezdrob):
- koordiniranje in vodenje dela z nadarjenimi učenci na šoli;
- neposredno delo z nadarjenimi učenci;
- sodelovanje z učitelji pri pripravi individualiziranih programov za nadarjene učence;
- evalvacija dela z nadarjenimi učenci;
- administrativno delo v zvezi z dopisi, okrožnicami, statističnimi poročili ipd.;
- pomoč pri organizaciji oblik diferenciacije na šoli;
- izpeljava postopka vključevanja učencev v izbirne predmete in organizacija dela.

 

5. DELO Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN POSEBNIMI POTREBAMI (Edita Kovač in Andrea Turk Mezgec):
- neposredno delo z učenci z učnimi težavami in organizacija pomoči;
- svetovanje in pomoč učiteljem pri delu z učenci s posebnimi potrebami;
- evidentiranje otrok z učnimi težavami in organizacija timskega pristopa pri razreševanju VIZ situacije;
- spremljava, evalvacija dela z učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami;
- sodelovanje z razredniki, starši in strokovnjaki, priprava individualiziranih programov;
- koordiniranje skupin učencev s posebnimi potrebami;
- sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki.

 

6. POSVETOVALNO DELO Z VODSTVOM IN PEDAGOŠKIMI DELAVCI ŠOLE (Edita Kovač in Tihana Bezdrob):
- sodelovanje pri načrtovanju, realizaciji in analizi ter evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli;
- sodelovanje na pedagoških in redovalnih konferencah;
- sodelovanje na strokovnih aktivih in timskih sestankih;
- sodelovanje v timu za samoevalvacijo in za uresničevanje vzgojnega načrta šole;
- sodelovanje pri načrtovanju izobraževanja za strokovne delavce šole;
- v sodelovanju z vodstvom in s strokovnimi aktivi sooblikuje Letni delovni načrt šole.

 

7. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (Tihana Bezdrob):
- organizacija in izvedba Nacionalnega preverjanja znanja na šoli.

 

8. RAZVOJNO PREVENTIVNO DELO (Edita Kovač):
- spremljava udejanjanja vzgojnega načrta na šoli;
- sodelovanje s specialnimi institucijami (ZRSŠ, Svetovalni centri, Razvojna ambulanta, društva za delo z učenci s posebnimi potrebami, Pedagoški inštitut v Ljubljani ...);
- sodelovanje v različnih raziskovalnih in projektnih nalogah ter inovacijskih projektih;
- organizacija tematskih srečanj in predavanj za učence, učitelje in starše.

 

9. OBRAVNAVANJE SOCIALNO EKONOMSKIH STISK (Edita Kovač in Tihana Bezdrob):
- oblikovanje seznama učencev, ki imajo subvencionirano malico in kosilo;
- vodenje postopkov v primerih subvencionirane šole v naravi;
- sodelovanje pri reševanju problemov, ki izhajajo iz socialne problematike v družini učenca (rejništvo, dolgotrajne bolezni, ločitev ali smrt staršev, zasvojenost …);
- koordinacija v primerih obravnave nasilja v družini;
- sodelovanje z zunanjimi institucijami v primerih socialno-ekonomskih težav v družini.