Šolska shema


Zavedamo se, da sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Prav iz tega razloga smo se odločili, da se tudi naša osnovna šola pridruži evropskemu sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.

 

Idejo za Shemo šolskega sadja (SŠSZ) je leta 2008 potrdil Svet ob veliki podpori Evropskega parlamenta.Evropska komisija je nato pripravila uredbo in s šolskim letom 2009/2010 uvedla Shemo šolskega sadja (SŠSZ). V novi skupni kmetijski politiki je SŠSZ dobila novo ime: Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ).

 

Gre za ukrep evropske kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani. Shema v sektorju sadja in zelenjave, v katerem sodelujejo ministrstvo za kmetijstvo (MKO), vključno z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ministrstvo za zdravje (MZ) in ministrstvo za izobraževanje (MIZŠ), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) ter Inštitut za varovanje zdravja (IVZ).

 

Namen tega ukrepa je povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri otrocih, zmanjšati število otrok s prekomerno težo in debelostjo in zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen, srčnožilne bolezni, rak …).

 

Na naši šoli se bomo torej potrudili, da bomo pri izvajanju Evropske sheme šolskega sadja korektni in natančni, predvsem pa bomo pri svojem delu upoštevali smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

Več o samem ukrepu si lahko preberete tukaj:

 

Evropska zakonodaja
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:SL:PDF

Uredba Komisije (ES) št. 288/2009

 

Zakonodaja Republike Slovenije
Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja (UL RS, št. 64/2012)


 

Šolska shema na OŠ Gorišnica

 

 

Do sadja in zelenjave, ki se deli v okviru ukrepa Shema šolskega sadja, so upravičeni vsi učenci.

 

a) Pogostost in način razdelitve Sadja in zelenjave

Sadje in zelenjavo bomo razdeljevali:
- kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane,
- v jedilnici, in sicer na razdeljevalnem pultu, ob plakatu Evropska shema šolskega sadja,
- enakomerno skozi celo šolsko leto, in sicer od ponedeljka do petka,
- v času od 8.30 do 13.00 ure,
- kosovno.

 

 

b) Namen in cilji

Z vključitvijo ukrepa Evropska shema šolskega sadja želimo doseči:
- možnost delitve sadja in zelenjave vsem učencem, tudi socialno šibkejšim in s tem zmanjševati neenakosti med učenci,
- lokalno nabavo oz. uživanje lokalno pridelanih vrst sadja in zelenjave,
- promocijo lokalnega sadja in zelenjave,
- spodbujanje, motivacijo in večji vnos sadja in zelenjave za izboljšanje prehranskih navad učencev,
- kulturo uživanja obrokov,
- vsakodnevno uživanje obrokov z vključitvijo sadja in zelenjave.

 

 

c) Načrt spremljevalnih, izobraževalnih in promocijskih aktivnosti

Učiteljice in učitelji bomo izvedli naslednje spremljevalne, izobraževalne in promocijske aktivnosti:
- vključitev ozaveščanja o pomenu uživanja sadja in zelenjave v učne ure in medpredmetne povezave,
- priprava delavnic na temo priprave jedi iz sadja in zelenjave,
- izdelava plakatov, panojev, risb ipd. na temo sadja in zelenjave ter predstavitev na vidnem mestu,
- povezanost vsebin s projektom Ekošola in drugimi, podobnimi projekti,
- opremljanje jedilnic, učilnic in drugih prostorov ter oglasne deske na temo sadja in zelenjave,
- predstavitev Sheme šolskega sadja učiteljem, staršem in drugim sodelavcem,
- poročanje o aktivnostih na shemi v lokalnem mediju,
- šolski natečaj za učence (najboljši logotip, slogan … na temo pomena uživanja sadja in zelenjave)
- informiranje o aktivnostih na spletni strani šole ter na vidnih mestih šole.

 

 

Pripravila:                                                                                                                  Odgovorna oseba:
Mateja Matjašič Pevec                                                                                             Milan Šilak, ravnatelj