Svet staršev


Skladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji starši oblikujejo Svet staršev. Vsak Svet staršev sestavlja toliko članov, kolikor je oddelkov šole na posameznem programu. Člane sveta volijo starši na roditeljskih sestankih. Šolski svet staršev izvoli tudi predstavnike v Svet šole.

 

Šolski Svet staršev ima naslednje naloge:

o predlaga nadstandardne programe,

 

o daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,

 

o razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

 

o obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

o voli predstavnika v Svet šole,

 

o opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.


 

 

Predstavniki posameznih razredov:

 

1. a 

namestnik: 

 

1. b 

namestnik: 

 

2. a  

namestnica: 

 

2. b 
namestnica: 

 

3. a 
namestnik: 

 

3. b 
namestnica: 

 

4. a 
 

4. b  

 

5. a 

5. b 
namestnica:  

 

6. a 

 

6. b 

 

7. a 

namestnica: 

 

7. b 
namestnik: 

 

8. a  

 

8. b 

 

9. a 

 

9. b 
namestnica: 

 

 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV (vrtec in šola); izvoljen 21. 9. 2016

Silvo Sok