Svet staršev


Skladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji starši oblikujejo Svet staršev. Vsak Svet staršev sestavlja toliko članov, kolikor je oddelkov šole na posameznem programu. Člane sveta volijo starši na roditeljskih sestankih. Šolski svet staršev izvoli tudi predstavnike v Svet šole.

 

Šolski Svet staršev ima naslednje naloge:

o predlaga nadstandardne programe,

 

o daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,

 

o razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

 

o obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

o voli predstavnika v Svet šole,

 

o opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.


 

 

Predstavniki posameznih razredov:

 

1. a Melita Žiher

namestnik: Marko Trofenik

 

1. b Saša Kovačec

namestnik: Miha Horvat

 

2. a Jurij Cvitanič 

namestnica: Andreja Kolarič

 

2. b Teja Vernik Trofenik 
namestnica: Teja Večerjevič Rižnar 

 

3. a Janja Vidovič 
namestnik: Sandi Poharič

 

3. b Miro Tomažič 
namestnica: Valerija Vnuk Tušak 

 

4. a Zoran Vesenjak
 

4. b Borut Lindič 

 

5. a Brigita Kumer 

5. b Andrej Založnik 
namestnica: Simona Čuš Zamuda 

 

6. a Marinka Štalcer

 

6. b Silvo Sok 

 

7. a Bojan Vozlič

namestnica: Brigita Marinič Kuhar 

 

7. b Irena Trunk 
namestnik: Robert Zamuda

 

8. a Helena Trunk 

 

8. b Sašo Majerič 

 

9. a Valerija Vnuk Tušak 

 

9. b Janko Erhatič 
namestnica: Anita Krajnc 

 

 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV (vrtec in šola); izvoljen 21. 9. 2016

Silvo Sok